top of page

Tư Vấn với Viện Trưởng

2 Triệu Đồng

60 phút

Đăng Ký

About

Phụ huynh sẽ có cơ hội trao đổi trực tiếp với cô Viện Trưởng Jeannie Ho-Chan về bất cứ vấn đề về phát triển của con và các vấn đề liên quan tới giáo dục, dưỡng dục của con trong gia đình.


Các buổi tư vấn cần phải được đặt hẹn và xác thực trước 4 tuần theo lịch cố định đã xác nhận. Những yêu cầu về đánh giá và quan sát con (CDA, Child Development Assessment) có thể cần phải hoàn thành trước các cuộc tư vấn. Chi phí cho các bài đánh giá CDA chưa bao gồm trong phí tư vấn này.

bottom of page