top of page

Thảo Luận với Founder của Viện

2.5 Triệu Đồng

60 phút

Đăng Ký

About

Các tư vấn về phát triển của con, hình thành các phương án dưỡng dục cho con trong tương lai xa, các đánh giá về các phương pháp, hình thức tiếp cận giáo dục tốt nhất cho con, cho gia đình để dung hoà các yếu tố về kinh tế, gia đình, xã hội xung quanh con.


Các thảo luận về nhượng quyền, các mô hình kinh doanh theo các nghiên cứu về kinh doanh mới nhất (từ các trường MIT Sloan hay Harvard Business) với các ứng dụng thực tiễn hiệu quả nhất.

bottom of page